Άδεια διαχείρισης (συλλογή-μεταφορά) μη επικινδύνων αποβλήτων, όπως ορίζονται στην Κ.Υ.Α. Η.Π. 50910

Αφορά επιχειρήσεις που συλλέγουν απόβλητα μη επικίνδυνα (υλικά κατεδαφίσεων, χωματουργικά, χαρτί, αλουμίνιο, δημοτικά απόβλητα). Περισσότερες πληροφορίες 2351073266 και 2410538169