ΝΕΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΗ ΔΕ ΠΙΕΡΙΩΝ

Μια νέα υπό ίδρυση πτηνοτροφική μονάδα στην περιοχή της ΔΕ Πιεριών από νέα κτηνοτρόφο, έλαβε περιβαλλοντικούς όρους και αναμένεται να λειτουργήσει με τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές για την διαχείριση οσμών αλλά και στερεών και υγρών αποβλήτων.

Η Οικοδιαχείριση ανέλαβε την εκπόνηση της ΜΠΕ και την παρακολούθηση του φακέλου της μελέτης μέχρι την έγκριση από τις αρμόδιες υπηρεσίες.